Nasza działalność

         ,,Dom Opatrzności” dla dzieci i młodzieży jest niepubliczną placówką, zapewniającą dziecku całodobową opiekę
i wychowanie oraz zaspokajającą jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Łączy zadania placówki typu socjalizacyjnego oraz interwencyjnego skierowane na dziecko i jego rodzinę.  Placówka przeznaczona jest dla 14 dzieci w wieku do 18 r. ż,  z możliwością przedłużenia pobytu do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęły naukę przed osiągnięciem pełnoletniości. Za zgodą dyrektora placówki pełnoletni wychowanek może pozostać w placówce do 25 r. ż. pod warunkiem  podjęcia dalszej nauki.

Regulaminowa liczba wychowanków: 14

Aktualna liczba wychowanków: 15

Liczba wolnych miejsc: 0

       Dom dla dzieci i młodzieży ,,Nadzieja” jest również niepubliczną placówką, która zapewnia dziecku całodobową opiekę
i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Realizuje zadania przewidziane dla placówek typu socjalizacyjnego. Placówka  przeznaczona jest dla 14 dzieci w wieku od 10 do 18 lat, z możliwością przedłużenia pobytu do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęły naukę przed osiągnięciem pełnoletniości. Za zgodą dyrektora placówki pełnoletni wychowanek może pozostać w placówce do 25 r. ż. pod warunkiem  podjęcia dalszej nauki. W przypadku zaistniałej sytuacji losowej, ze względu na stan zdrowia lub rodzeństwa, do placówki  przyjmowane są również  dzieci poniżej 10 roku życia.

Regulaminowa liczba wychowanków: 14

Aktualna liczba wychowanków: 17

Liczba wolnych miejsc: 0

Przedmiotem działalności obydwu domów  jest zapewnienie dzieciom warunków rozwojowych i wychowawczych na poziomie obowiązującego standardu opieki i wychowania w oparciu o:

  1. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 poz. 135 ze zmian.).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 nr 292 poz. 1720).
  3. Charyzmat Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej; troska o wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży żeńskiej osieroconej i zaniedbanej wychowawczo i moralnie, (Konstytucje Zgromadzenia rozdział III, pkt 28).

W zakresie opieki nad dzieckiem placówka współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz z rodziną dziecka. Celem placówki jest wszechstronne wychowanie oraz tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju wychowanków warunków opiekuńczo-wychowawczych, religijnych, zdrowotnych i materialnych.

Jest to realizowane przede wszystkim poprzez:

  • troskę o dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój osobowości, oparty na chrześcijańskim systemie wartości,
  • wprowadzenie wychowanków w potrójny wymiar pracy: umysłowej, duchowej i fizycznej,
  • przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia opartego na odpowiedzialności i miłości.

Placówka podejmuje działania przede wszystkim w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej.

 

 

       
       

 

Wspierają nas: