Informacje

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych w ,,Domu Opatrzności” dla dzieci
i młodzieży oraz w Domu dla dzieci i młodzieży ,,Nadzieja”:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) tzw. RODO, ,,Dom Opatrzności” dla Szei i młodzieży informuje:

1. Administratorem Danych Osobowych jest ,,Dom Opatrzności” dla dzieci i młodzieży z siedzibą Łąka 260 a, 34-600 Łąka.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie w następujących celach:

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;

- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, a osoba której dane dotyczą jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody,

- w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

3. Kategorie danych, które przetwarzamy:

- podstawowe dane identyfikacyjne

- dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne

- elektroniczne dane identyfikacyjne

- elektroniczne dane lokalizacyjne

- biometryczne dane identyfikacyjne

- informacje dotyczące skazań lub wyroków

- dane dotyczące zamieszkania

- edukacja

- nauczanie akademickie

- zawód i zatrudnienie

- wizerunek

- obszary monitoringu wizyjnego

4. Odbiorcy danych:

Sąd rodzinny

- Szkoły

- Instytucje współpracujące z Administratorem placówki

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych poza teren Polski (UE) Europejskiego Obszaru Gospodarczego

6. Okres przechowywania danych

Dane przechowujemy przez okres pobytu dziecka w placówce oraz archiwizujemy je przez 50 lat.

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wynikające z art.7 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest dobrowolne , do którego przysługuje prawo do:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania swoich danych),

- prawo do usunięcia danych - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli,

- ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań. Jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzany je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe dotyczące Ciebie, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie
z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed wycofaniem.

8. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych

Podanie danych jest konieczne w celu wypełnienia przez nas obowiązków wynikających z prowadzonej działalności statutowej placówki.

 

Wspierają nas: